Kum/a kod sakramenta svetog krštenja ili svete potvrde

Zakonik kanonskog prava u kan. 874 - § 1. i 2. za krštenje i u kan. 893 za potvrdu propisuje sljedeće uvjete da bi netko mogao biti kum/a:*

§ 1.
1. da ga odredi sam krštenik ili njegovi roditelji ili onaj tko ih zamjenjuje ili, ako tih nema, župnik ili krstitelj i da je prikladan te da ima nakanu vršiti tu službu;
2. da je navršio šesnaestu godinu života (potrebna kanonska dob), osim ako dijecezanski biskup odredi drugu dob ili ako župnik ili krstitelj smatraju da zbog opravdana razloga treba da se dopusti iznimka;
3. da je katolik, pričešćen, potvrđen i crkveno vjenčan ako je u braku te da provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom;
4. da nije udaren nikakvom zakonito izrečenom ili proglašenom kanonskom kaznom i
5. da nije otac ili majka krštenika.


§ 2. Krštenoj osobi koja pripada nekatoličkoj crkvenoj zajednici dopušta se da bude samo svjedok krštenja, i to jedino zajedno s katoličkim kumom.

Kan. 892 - Neka potvrđenik, ako je to moguće, ima kuma, čija je dužnost brinuti se da se potvrđeni ponaša kao pravi Kristov svjedok i da vjerno vrši obveze povezane s tim sakramentom.*

 

POSVJEDOČENJE (Potvrda o prikladnosti za kumstvo) je dokument koji je potreban da bi netko mogao biti kum/a, a izdaje ga župa u kojoj kum/a ima prebivalište.


U slučaju da kum ili kuma nisu primili ni jedan sakrament u župi u kojoj prebivaju, dužni su podići Potvrdu o primljenim sakramentima u župi krštenja ili župi gdje je sklopljen sakrament ženidbe temeljem koje mogu dobiti POSVJEDOČENJE.

Kumovi koji imaju prebivalište u našoj župi (ovdje su primili sakramente) - ne trebaju donositi ništa. Važno je samo da znaju koje godine su primili koji sakrament.

Kumovi koji imaju prebivalište u našoj župi (ovdje nisu primili ni jedan sakrament) - potrebno je donjeti Potvrdu o primljenim sakramentima (podižu ih u župi gdje su sakramente i primili).

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća, slobodno nas možete kontaktirati na telefon, e-mail adresu ili doći u uredovno vrijeme župnog ureda.

 

*Sastavljeno prema: Zakoniku kanonskog prava, (Naslov I.(poglavlje IV., str. 150) i II.(poglavlje IV., str. 153)